+45 61 10 23 81 [email protected]

Fundats

Fundats for Natur- og Helhedsskolen Årslev vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde dato 29/6 2009.​

§ 1 Navn og hjemsted

Fondens navn er Fonden Natur- og Helhedsskolen Årslev Fondens hjemsted er Vesterskovvej 8 5792 Årslev. Flytter d. 1.7 2012 til Sdr. Højrupvejen 97 Søllinge 5750 Ringe. Fonden er stiftet af Heidi Bender Vesterskov, Ravnekærlund 39, 5800 Nyborg og Jette Møller Jørgensen Middelfartvej 260 5464 Brenderup.​

§ 2 Formål

Fondens formål er at oprette og drive behandlingstilbuddet Natur- og Helhedsskolen Årslev, hvis virke er at arbejde socialpædagogisk og undervisningsmæssigt med børn og familier henvist af kommuner.

Fonden er som følge af sit formål ikke omfattet af Almindelig Fondslov eller Lov om Erhvervsdrivende Fonde, jvf. Almindelig Fondslov § 1 stk. 2, nr. 7.

Særlige kendetegn for Natur- og Helhedsskolen Årslev:

  • Skolefaglig undervisning på niveau med folkeskolens
  • Respekt for mennesker, natur, dyr og ejendom
  • Fokus på tillid, selvtillid og selvværdsfølelse
  • Tæt familiesamarbejde
  • Høj vægtning af fysiske aktiviteter
  • Nærværende voksne
  • Ansvarsbevidste rollemodeller
  • Mulighed for eksterne samarbejdspartner
  • Fokus på sund og næringsrig kost

Natur- og helhedsskolen Årslev arbejder med udgangspunkt i undervisnings overenskomst udfærdiget i samarbejde med godkendende/tilsynsførende myndighed.

§ 3 Formue

Fondens aktiver andrager ved oprettelse kr. 10.000,-, som foreligger som kontant indestående i et pengeinstitut. Beløbet er indbetalt kontant af Heidi Vesterskov og Jette Møller Jørgensen.

§ 4 Særlige rettigheder

Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder.

§ 5 Bestyrelsen opgave og valg

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med vedtægterne og den meddelte godkendelse. Bestyrelsen ansætter en leder til forståelse af fondens daglige drift. Bestyrelsen ansætter det fornødne personale efter indstilling af den daglige leder. Bestyrelsen varetager fondens interesser udadtil og indadtil.

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Senest 1 mdr. før man er på valg, tilkendegiver det enkelte medlem om der ønskes genvalg. Bestyrelsen er selvsupplerende. Den til enhver tid siddende bestyrelses navne og adresser fremgår af protokollen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Den daglige leder eller souschef fungerer som sekretær med stemmeret. Bestyrelsesarbejdet: Der afholdes møde mindst hver 6. måned og i øvrigt når mindst 2 medlemmer eller daglig leder kræver det. Formanden indkalder til møde ved udsendelse af dagsorden senest 7 dage før mødet.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan indkaldes eksterne ekspertisepersoner til enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen kan vælge fra møde til møde at uddelegere konkrete opgaver til et medlem. Opgaverne beskrives i protokollen. Der føres protokol ved hvert møde. Referat af møde sendes til bestyrelsen pr. mail og underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde.

Protokollen føres af sekretæren, der ligeledes udsender referat til bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde. Referater og beslutningsreferater underskrives af formanden eller fungerende formand og sekretær.

§ 6 Tegnings og samarbejde

Fonden tegnes af Jette Møller Jørgensen samt bestyrelses formand Lederen indstiller til bestyrelse: Stillingsbeskrivelser, ændringsforslag af fysiske rammer, ansættelser, afskedigelser, budgetter.

Vedrørende personalets sammensætning, gælder følgende principper: Der tilstræbes en ligelig fordeling lærere og pædagoger, der tilstræbes en ligelig fordeling mænd og kvinder i de faste fuldtidsstillinger. Der kan vælges 1 medarbejder-repræsentant, som kan deltage i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmerne har en særlig opgave i at varetage at Årslev skolen arbejder efter de principper og værdier som Fundats og virksomhedsplan beskriver. Faaborg-Midtfyn kommune fører tilsyn med Natur- og Helhedsskolen Årslev.

§ 7 Hæftelse

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg hvert år på bestyrelsesmøde. Revisor fungerer indtil bestyrelsen har valgt en anden revisor.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal godkende regnskabet, som herefter sendes til godkendende myndighed senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Der udarbejdes hvert år budget for Natur- og Helhedsskolen Årslev drift i det kommende år. Budgettet sendes til godkendende myndighed senest 3 mdr. før nyt regnskabsår. Fondens midler skal – bortset fra en rimelig kontant kassebeholdning – indsættes på bankkonto.

§ 8 Overskud

Et evt. overskud kan kun anvendes til fremme af fondens formål jf. § 2 eller til opsparring af blandt andet udbetaling til køb af fast ejendom efter budget godkendelse af Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 9 Vedtægtsændring

Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt. Vedtægtsændringer skal endelig forelægges Faaborg-Midtfyn Kommune og godkendes af Civilretsdirektoratet.

§ 10 Opløsning

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning anmode Civilretsdirektoratet om opløsning. I tilfælde af fondens opløsning tilfalder det Faaborg-Midtfyn Kommune at anvende et eventuelt overskud til gavn for børn og unge med særlige behov.