+45 61 10 23 81 [email protected]

Pædagogik

Vi arbejder ud fra et grundlæggende positivt menneskesyn, hvor vi sætter fokus på elevernes udviklingspotentiale.​

Tryghed og tætte relationer med forældre og plejefamilier

 

Både i forhold til elever og forældre/plejefamilier er det vigtigt for os i vores specialskole Fyn, at opbygge tætte relationer for at skabe tryghed og anerkendelse.

Tryghed er et essentielt ord i vort arbejde med børnene, og det gælder også i vores forældrearbejde. En egenskab vi mener, er meget grundlæggende, er respekten for mennesker. Dette er en forudsætning i vort pædagogiske arbejde og skal ligge i de mennesker, der har med Natur- og Helhedsskolen Årslev at gøre.

Pædagogisk teorier

​På Natur- og Helhedsskolen Årslev arbejder vi ud fra en række teorier, metoder og værktøjer. Vi bruger en bred palette, idet vi finder det væsentligt at kunne agere og navigere i den mangfoldighed, som vores elever viser os.

Med udgangspunkt i Teori U samt medieret læring er nogle af de væsentlige elementer vi bruger i hverdagen.

”Low arousal” teori og ”ikke konfronterende” pædagogik.

Vi tror på, at børn, der kan – de gør. Vi tror på, at børn gerne vil samarbejde. På vores udeskole på Fyn ser vi derfor en problemskabende adfærd – uanset, hvordan den kommer til udtryk, som manglende evne – ikke som manglende eller ond vilje. Det stiller krav til os som voksne – krav om ikke at dømme og vurdere eleverne – krav om at blive i os selv.

​​Miljøterapeutisk tilgang.

Vi tror på og arbejder derfor ud fra, at børnenes omgivelser skal være indrettet på en sådan måde, at de bedst muligt understøtter eleverne samt kompenserer bedst muligt for de begrænsninger, eleverne måtte have. Omgivelserne er også indrettet, så de gør det muligt for hver enkelt elev at bringe sine ressourcer bedst muligt i spil.

Neorupædagogik.

Efterhånden som indsigt i og viden om hjernens funktioner er blevet tilgængelige, tager vi mere og mere neuropædagogik med ind i vores arbejde.

Vi oplever, hvordan vi ved at vide lidt om hjernen og dens betydning for, hvordan vi som mennesker agerer og reagerer, opfatter og relaterer os til hinanden, bliver endnu bedre i stand til både at forstå og hjælpe den enkelte elev.

Struktureret pædagogik.

Struktur er et af nøglebegreberne i vores arbejde. Både i forhold til praksis og i forhold til pædagogik. Den strukturerede tilgang understøtter elevernes tillid, giver dem tryghed og derved mulighed for læring. De får gennem vores faste struktur, frigjort ressourcer til at koncentrerer sig om det, de skal arbejde med.

Total kommunikation

Vi tror på, at det er gennem samspillet med hinanden, at vi bliver os selv. Vi har derfor blik for, hvilken kommunikationsform, der er gavnlig netop for den elev. Vi er meget opmærksomme på betydningen af vores kropssprog samt ikke mindst betydningen af, hvordan vi også på det ubevidste plan påvirker hinanden. Det grundlæggende i vores kommunikation er, at alle ved, at vi gerne vil kommunikere med hinanden. Vi arbejder derfor i det daglige på skabelse af det helt basale grundlag for god kommunikation i vores specialskole Fyn. Det kræver et stort og vedvarende fokus.

 

 

 

 

 

 

Undervisningsmiljø

Med udgangspunkt i og kendskab til Maslows Behovspyramide tilrettelægger vi et individuelt undervisningsmiljø, hvor vi netop tager udgangspunkt i præcis det sted, hvor den enkelte elev er.

Vi vægter således elementer som:

  • fysiske elementer (lyd, lys, temperatur og design)
  • emotionelle elementer (motivation, udholdenhed, ansvar og struktur)
  • sociologiske elementer (alene, par, gruppe, team)
  • de perceptuelle forcer (auditiv, visuel, taktil, kinæstetisk) og
  • fysiologiske elementer (mad, drikke, tid på døgnet og bevægelse)

​Når de enkelte elementer er afstemt i forhold til eleven, er der gode muligheder for at indlære nyt og svært stof.​

 

 F.eks mulighed for at gå til eksamen

maslow-pyramide-2F.eks mulighed for at fiske/køre cross

 Kobling til andre elever eller kontakt ud af huset

 Udgangspunkt i den enkelte elev, forudsigelighed og struktur

 Vi spiser såvel morgenmad som frokost sammen hver dag​​

Gennem mange undersøgelser er det gang på gang dokumenteret, at menneskets behov opfyldes nedefra i pyramiden. Således skal de nederste være opfyldt, eller man skal vide/have tillid til, at de kan blive det, før man kan arbejde på opfyldelse af næste trins behov.

​Hvis man f.eks ikke ved om man kan få tag over hovedet eller mad, når man bliver sulten, vil den frygt, der kobler sig på den usikkerhed overskygge muligheden for at komme til næste trin.

​Når det fysiske behov er helt eller delvis dækket dukker det højerestående sikkerhedsbehov op, som er det næste niveau i Maslow behovspyramide. Et behov, der ofte er udfordret hos netop de elever, vi modtager på skolen.

​Det handler om behovet for sikkerhed, stabilitet, beskyttelse, frihed fra frygt, nervøsitet og kaos. Behov for struktur, orden, lov, grænser, osv. Derfor er kaotiske, aggressive og forstyrrede forhold i hjemmet en forhindring for at opnå sikkerhed.

En stor del af børns udvikling handler netop om at give dem indsigt i verden, så deres angst for de truende fænomener mindskes – frygten for det ukendte. Børn har derfor behov for orden, struktur og rutiner omkring dem. De har med andre ord behov for en forudsigelig og lovmæssig verden. Den verden skaber vi på skolen, så de får mulighed for at komme i udvikling.

Tryghedsbehovet sikre den fortsat dækning af de fysiske behov og behovet for sikkerhed, tryghed, stabilitet, orden og beskyttelse mod vind og vejr, smerter og andet ubehag og fravær af angst og frygt.

Vi ser dækning af tryghedsbehovet som grundlæggende forudsætning for elevernes mulighed for at lære og udvikle. Derfor vægtes det meget højt.

Rollemodeller og succesoplevelser

Alle voksne, der er knyttet til skolen arbejder og fungerer som rollemodeller for eleverne. Det betyder, at de skal være autentiske, troværdige og i balance og at de skal turde og ville bruge sig selv. Ud over det arbejder vi målrettet på at skabe mulighed for at de enkelte elever kan blive rollemodeller for hinanden, hvilket blandt sker gennem arbejdet med “Ugens ven”.

På vores naturskole i Odense tager vi udgangspunkt i arbejdet med anerkendende tilgang, Appreciativ Inquiry samt Howard Gardner, de mange intelligenser. På den måde ser vi hver enkelt såvel elev som forældre og samarbejdspartner i et fremtidigt perspektiv, hvor alle med hver deres tilgang og kompetencer kan indgå i et arbejde om at nå det bedst mulige resultat.

Vi oplever gang på gang gennem feedback, hvor stor betydning det har for samarbejdet på alle plan. Ingen tvivl om, at det medvirker til skabelse af vores mange succesoplevelser, som vi naturligvis sikre at fejre sammen.

 

Uddannelse

På skolen arbejder vi med udgangspunkt i Howard Gardners teori om de mange intelligenser. Medieret læring (www.cemeli.dk) som tilgang til undervisningen og Teori U (C. Otto Scharmer, www.teoriuakademiet.dk) som grundlag for de voksnes opfattelse. Vi læner os op af de 7 Gode Vaner (Stephen Covey), hvor igennem vi sikre synlighed på mål, effektivitet og progression. Gennem fokus på udvikling og uddannelse sikre vi at medarbejderne er opdateret på skolens grundlag gennem løbende kurser og uddannelse.​